top of page

Patientinformation GDPR

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg behandling. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra kunders/patienters hälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje kund/patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till behandlingen, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker behandling, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som kund/patient hos oss har du möjlighet att boka tid via Boka Direkt, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt personnummer, namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av legitimerad personal. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Som legitimerad sjukvårdspersonal har vi att förhålla oss till sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, ​Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna kund/patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på ​www.ivo.se​ för att få detta prövat.

I dagsläget för kliniken endast pappersburna patientjournaler vilka förvaras enligt Patientdatalagen. Det innebär att endast den som behandlar dig medges access till din journal.

Om digitala journaler införs på kliniken så kommer alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, så kallad loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Hos oss kommer din journal aldrig överlämnas till annan klinik. Detta innebär att du aldrig behöver spärra din journal för andra eftersom den redan från början hanteras som om den vore spärrad.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter, exempelvis när du medgivit publicering av före- och efterbilder, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på ​www.datainspektionen.se.​

Leg. Sjuksköterska Marie Norrmén är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Boka Direkt utgör personuppgiftsbiträde åt kliniken vad avser de tjänster som kliniken köper från Boka Direkt.

Hur kontaktar du oss?

Leg. Sjuksköterska Marie Norrmén ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Leg. Sjuksköterska Marie Norrmén

Österlånggatan 18
111 31 Stockholm

Tel. 0708-320189
Mail: marie@skindelight.se

Läs mer hos Datainspektionen här

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-05-25

bottom of page